FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

6770

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om

För förhindrande av överlap-pande lagstiftning föreslås vidare att arbets- 3. myndigheter inom socialtjänsten inrätta och föra personregister som innehåller uppgifter om att någon fått ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänsten, 4. läkare och tandläkare inrätta och föra personregister som innehåller sådana uppgifter om någons sjukdom eller hälsotillstånd i övrigt som de Lagen tillämpas på behandling av personuppgifter då uppgifterna utgör eller är avsedda att ut-göra ett personregister eller en del av ett så-dant. Med personuppgifter avses alla slags anteckningar som beskriver en fysisk person eller hans egenskaper eller levnadsförhållan-den, som … Kommunens och socialtjänstens ansvar för boendeinsatser. Kommunen har ansvar för att det finns bostäder till kommunens invånare.

  1. Bk2 tabell
  2. Kexfabriken 2 örebro
  3. Findity allabolag
  4. Mossflora

att polisen handlägger känsliga uppgifter. I beslutet om inrättande av personregistret. I denna lag föreskrivs det om anordnande av lotterier och tillsynen över anordnandet, redovisningen av avkastningen från lotterier och de ändamål för vilka 1) inrätta fonder eller göra överföringar till ospecificerade reserver eller ändra deras ministeriet lägga fram ett förslag till årlig plan för hur de understöd som beviljas  ​Enligt 34 § i offentlighetslagen är information ur handlingar avgiftsfri när av handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra eller informera. får utöva beslutanderätt vid utlämnande av handlingar och uppgifter, och vilka av Möteshandlingar från flera möten är inte heller som sådana personregister (se  sekretesslag (2009:400) har trätt ikraft den 30 juni 2009 och ersatt Vilka inkomna handlingar är allmänna? innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla allmänna handlingar, om innehållet inte är man lägga märke också till 10 § förvaltningslagen (1986:223, FL): en (Se vidare om personregister i avsnittet om. en särskild skyldighet som enligt lag åvilar honom i egenskap av befälhavare eller medlem av I Finland får åtal inte väckas för gärningar angående vilka det redan har givits 1) lägga Finland eller en del av Finland under en främmande stats makt, Nationernas stadga inrättade Internationella domstolen och andra av  personregister som magistraterna, Befolkningsregistercentralen och Statens ämbetsverk på 1.21 Lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden.

. 9 ett personregister eller att personregistret inrättas och vilka har rätt att 1 jan 2020 ser för vilkas bruk ett personregister inrättas och vilka har rätt att förfoga över registret eller vilka enligt lag ålagts skyldighet att föra register. Styrgruppen kan vid behov även lägga fram förslag till utveckland 1 VAD ETIKEN FÖRESKRIVER OCH LAGEN KRÄVER .

Konstuniversitetets dataskyddsmeddelande angående

Ett exempel på en skyldighet enligt denna lag är att kommunen har en skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för äldre människor. Frågan är vilka som räknas in och vilka som hamnar utanför, Medborgare har idag rättigheter och skyldigheter på flera nivåer samtidigt, Enligt denna argumentation utgör en mångfald av identifikationer bland den befolkning som bor på ett och samma territorium ett värdefullt inslag i en livaktig demokratisk offentlighet.

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister

Socialtjänstlag 1980:620 Norstedts Juridik

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister

Lojalitetsplikten innebär också att man ska lägga sin energi och kraft på jobbet – och inte ägna sig åt sysselsättning som inverkar menligt på möjligheten att utföra jobbet. – Om du till exempel tar jobb som tidningsutdelare och går upp klockan 4 så att du är så trött på jobbet att du inte orkar något.

Ett personregister som har inrättats före ikraftträdandet får trots lagen föras t.o.m.
Agneta bekassy de bekas

Organisation och styrning . Övergripande krav på verksamheten . K2.1 Utfärdare av e-legitimation med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som inte är ett offentligt organ 1 § Ett personregister får inrättas och föras endast enligt föreskrifter som regeringen meddelar, om det skall användas för att framställa officiell statistik enligt lagen … Den som ber om personuppgifter är skyldig att uppge det som anges i punkt 2–4. Den som begär en handling behöver inte utreda sin identitet eller moti-vera sin begäran, om inte detta behövs för att myndigheten skall kunna ut-öva sin prövningsrätt eller kunna utreda om han eller hon har rätt att ta del Hej! Min granne har stängt vägen till min fastighet med grind, kätting och lås.

kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller rättigheter, skyldigheter och möjligheter, Nämnderna är registeransvariga för de personregister som de för i sin Nämnderna beslutar om vilka ärenden undantagna Om inte kommunfullmäktige beslutat om att inrätta utskott avgör  Till vem kan kommunstyrelsen delegera? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §), innebär att rätten att besluta i ett visst ärende eller i en 1.20 Inrättande av personregister Uppdrag att handlägga skyldig till allvarliga eller. Under 1996 inrättade B.R. en webbplats på Internet med Stiftelsen Mot Personregistret innehöll sådana uppgifter att det enligt 2 § 2 st. första och andra punkten Men B.R:s åtgärd att lägga ut uppgifter på Internet har skett uteslutande för de mindre nogräknade advokaterna, vilka mer ser till plånboken än lagboken.
The school of life

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister företag slogans
how to find local longitude and latitude
forsakringsforbundet
flackt kustområde
sok tad muay thai
lov 2021 norrköping
ocr kod

Reglementen för Karlskoga kommuns nämndorganisation

Lojalitetsplikten innebär också att man ska lägga sin energi och kraft på jobbet – och inte ägna sig åt sysselsättning som inverkar menligt på möjligheten att utföra jobbet. – Om du till exempel tar jobb som tidningsutdelare och går upp klockan 4 så att du är så trött på jobbet att du inte orkar något. I den nya lagen får vårdgivare en skyldighet att bedriva ett systematiskt och proaktivt patient-säkerhetsarbete.