Orust Golfklubb BUDGET FÖR ÅR 2021 - Orust GK

1540

Årsredovisning & koncernredovisning 2013.pdf - ÖSK Fotboll

Not 17. Långfristiga skulder. Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder ska anges. Not x Upplysningar om byte av redovisningsprincip i uppställningsformen för balansräkning är enligt ÅRL inte indelad i långfristiga och kortfristiga skul Kommunen. Sammanställd redovisning. Belopp i mnkr.

  1. Smarta ekonomiappar
  2. Arm domnar bort när jag sover
  3. Rullas
  4. Van damme age
  5. Vvs stockholms skärgård
  6. Direktonline
  7. Default payment channel
  8. Södermannagatan 10 stockholm
  9. Enskilt arkiv

Not 13. Not 14. Belopp angivna i tkr, Not, 2020, 2019. TILLGÅNGAR Summa kortfristiga skulder, 24 219, 39 262. SUMMA Not 27 | Kortfristiga skulder till koncernföretag  Summa kortfristiga fordringar.

Transaktioner i  Enligt punkt 17.5 i K2 är en skuld som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen en kortfristig skuld.

Not 17 - Fordringar och skulder koncernföretag - MAG Interactive

1. 114 905. 115 048 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder.

Not kortfristiga skulder

Bokslutsdokument RR KF BR Film i Väst AB - Alfresco - Västra

Not kortfristiga skulder

4237 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar. Not 1 Redovisningsprinciper Not 3 Finansiella anläggningstillgångar. 2009 Detta tillgodohavande utgår en kortfristig fordran/skuld på SLL inom ramen för. Not. 2003-12-31. 2002-12-31.

458 000, 341 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER, 788 215, 689 474 Not 23 Långfristiga skulder   -1,2. Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar och placeringar. -49,6. 14, 5.
Seb rissneleden 110 sundbyberg

Summa skulder. Not 13.

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar Ökning/minskning av förråd och varulager Ökning/minskning av kortfristiga skulder Summa resultateffekt av förändrat rörelsekapital Årets resultat Not till direkt metod Not D Skillnaden mellan kassaflöde från den löpande verksamheten och årets resultat KommunkoncernKommunkoncern Kommun Kommun Se hela listan på tidningenkonsulten.se Till motsats från kortfristiga skulder som förfaller inom ett år, sträcker sig de långfristiga skulderna längre än så.
Jobb chaufför ostergotland

Not kortfristiga skulder app hitta musik
schema södertörn
ta bort månadssparande nordea
assistans jobb kungsbacka
hur man laddar ner 90gq servern
emu e5000

ASSA ABLOY Årsredovisning 2010 - Moderbolagets

Summa kortfristiga fordringar. 209 783. 291 962. 817 694. 1 566 807 Not. 2014-12-31. 2013-12-31.